SUOMEN LIGHTNINGLIITTO RY – FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RF

SÄÄNNÖT

1 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä edistää ja kehittää purjehdusta Lightning-yksityyppiveneellä Suomessa.

Yhdistys valvoo, että International Lightning Class Associationin (myöhem-min ILCA) oikeuksia ja ohjeita Sparkman and Stephens inc. piirustuksen nro 265 osalta noudatetaan Suomessa niin, että Lightning-veneet ovat rakenne-määräysten mukaisia yksityyppiveneitä.

Yhdistys valvoo, että ILCAn sääntöjä noudatetaan purjehdustoiminnassa Lightning-veneillä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kilpailuja, koulutus- ja valmennustilaisuuksia, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää näyttelyitä.

Yhdistys voi kuulua sellaisiin kotimaisiin tai ulkomaisiin järjestöihin tai elimiin, joiden toiminta edistää yhdistyksen toimintaa ja sen jäsenten etujen valvomista.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksua, jonka suuruuden vahvistaa yhdistyksen vuosikokous. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä panna toimeen rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan. Yhdistyksellä voi olla toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta.

3 Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Lightning-veneen omistaja, tällaisen veneen miehistöön kuuluva sekä rekisteröity laivuekerho. Yhdistykseen voi kuulua hallituksen hyväksymiä kannattajajäseniä. Kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksen perusteella.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus päättää jäsenen erotta-misesta. Hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus vedota erottamis-päätöksestä yhdistyksen kokoukseen jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle yhden kuukauden kuluessa erottamispäätöksen saannista tiedoksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 Jäsenmaksut

Jäseneksi hyväksytyn varsinaisen ja kannattajajäsenen on suoritettava yhdistyksen päättämät jäsenmaksut, joiden suuruuden määrää vuosikokous. Kunniajäsen on näistä jäsenmaksuista vapaa.

5 Hallintoelimet

Päätösvaltaa yhdistyksen asioissa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen hallintoa hoitaa hallitus.

6 Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen vuosikokous, jonka kutsuu koolle yhdistyksen hallitus, pidetään loka-marraskuun aikana. Kokouksen tarkemman ajankohdan ja pitopaikan määrää hallitus.

Vaalikokous pidetään kansallisten mestaruuskilpailujen aikana touko-elokuussa kilpailupaikkakunnalla.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää.

Kokouskutsu, jossa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat, on lähetettävä jäsenille kirjallisesti viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta tai kokouskutsu on julkaistava viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta yhdistyksen kokouksen päättämässä sanomalehdessä. Yhdistyksen jäsenjulkaisussa julkaistu ilmoitus katsotaan kirjalliseksi ilmoitukseksi.

Äänestys on vaadittaessa ja vaali on aina suoritettava umpilipuin. Äänestys ja vaali yhdistyksen kokouksessa ratkaistaan yksinkertaisella äänten enem-mistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksessä kuitenkin arpa.

Äänioikeutettu on sellainen yhdistyksen jäsen, joka on suorittanut erääntyneen jäsenmaksunsa. Valtuutettu edustaja ei voi äänestää enemmällä kuin yhdellä kolmasosalla (1/3) läsnäolevien äänimäärien summasta.

Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksesta laadittu pöytäkirja.

7 Kokoukset

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Hallituksen kertomus edelliseltä toimikaudelta.
2 Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
3 Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle sekä määrätään jäsenmaksujen suuruus.
4 Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa.
5 Nimetään ne sanomalehdet, joissa yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan.
6 Muut kokouskutsussa ja esityslistalla olevat asiat.

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Suoritetaan joka toinen vuosi puheenjohtajan vaali.
2 Päätetään hallituksen jäsenten määrä.
3 Suoritetaan erovuoroisten hallituksen jäsenten vaali.
4 Muut kokouskutsussa ja esityslistalla olevat asiat.

Jäsen voi tehdä esityksen yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi tarkoite-tussa asiassa. Esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8 Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vaalikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä.

Puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta; vuosikokousten välinen aika siten, että puolet tai lähinnä puolen varsinaisista jäsenistä on kunakin vuotena erovuorossa.

Hallituksen puheenjohtaja voidaan valita kahdesti uudestaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus määrittelee jäsentensä tehtäväalueet.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on kutsuttava koolle vähintään kahden jäsenen sitä pyytäessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsenistä on paikalla.

Äänestettäessä ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan hallituksen päättämällä tavalla.

Hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa avukseen jaostoja ja kutsua niihin jäsenet.

Hallitus voi juoksevien asioiden hoitoa varten ottaa, mikäli mahdollista yhdistyksen jäsenten keskuudesta, sihteerin, talouspäällikön ja muuta tarpeellista henkilöstöä.

9 Hallituksen tehtävät

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on:

1 Edustaa yhdistystä ja hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita.
2 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sääntöjen 3. kohdassa mainituin poikkeuksin sekä pitää jäsenistä luetteloa.
3 Kutsua koolle yhdistyksen kokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat.
4 Panna täytäntöön kokouksen päätökset.
5 Hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä valvoa yhdistyksen kirjanpitoa ja tilinpäätöksen tekoa.
6 Valmistaa ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
7 Ryhtyä muihin tarpeellisiin toimiin yhdistyksen päämäärien edistämiseksi.

10 Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen on oikeutettu kirjoittamaan puheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama oikeus yksin.

11 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilit ja toimikausi päätetään syyskuun 30. päivänä. Tilinpäätöksen tulee olla valmis luovutettavaksi tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös käsitellään. Tilintarkastajien tulee antaa yhdistyksen kokoukselle osoitettu lausuntonsa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.

12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että päätös muuttamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa ja vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestykseen osallistuvista jäsenistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös tehdään kahdessa vähintään kolmen viikon väliajoin pidettävässä peräkkäisessä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänestykseen osallistuvista jäsenistä sitä kummallakin kerralla kannattaessa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

SELITYS 8. KOHDAN TOIMIKAUDEN MÄÄRÄYTYMISEEN

Toimikautena halutaan jatkossakin pitää "kaksi vuotta; vuosikokousten välinen aika siten, että...", koska hallitus valitaan vaalikokouksessa kesällä, kun vaalikokoukseen saadaan todennäköisesti eniten osallistujia. Hallitusta ei kuitenkaan haluta vaihtaa kesken kiivaimman toimintakauden, vaan hallitus vaihtuu vasta vuosikokouksessa syksyllä kilpailukauden jälkeen.